Το εργο μας

Στοχεύοντας σε μια ολιστική προσέγγιση, το πρότζεκτ εντόπισε τις ανάγκες του προσωπικού που υποστηρίζει τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να έχει στη διάθεσή του, ενσωματωμένα σε ένα, όλα τα απαραίτητα μέσα για να βοηθήσει τους ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλά προσόντα σε όλη τη διαδρομή τους στην πορεία τους προς την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την προσαρμοστικότητά τους στην αγορά εργασίας. Από την άποψη αυτή, ο γενικός στόχος του πρότζεκτ είναι να ενδυναμώσει αυτούς τους επαγγελματίες με μια ολοκληρωμένη και καινοτόμο πλατφόρμα και πρόγραμμα iPath2UpSkilling μαζί με τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση της, προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλής ποιότητας μονοπάτια επαγγελματικής κατάρτισης για τους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της καινοτόμου πλατφόρμας iPath2UpSkilling (O1) είναι η ανάπτυξη εξατομικευμένων δρομολογίων ως μέρος του προγράμματος iPath2UpSkilling (O2). Το Πρόγραμμα βοηθά τους εκπαιδευτές ενηλίκων να κάνουν αρχικά δραστηριότητες σκιαγράφησης προφίλ, ώστε αργότερα να δημιουργήσουν το πιο βολικό εκπαιδευτικό δρομολόγιο και μια εξατομικευμένη πορεία με δραστηριότητες που συμπληρώνουν τις ικανότητες και τους πόρους που διατίθενται στον ενήλικα εκπαιδευόμενο.

 

Οι επαγγελματίες θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα iPath2UpSkilling και τους πόρους της στην καθημερινή τους εργασία με τους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα για να παρέχουν πρόσβαση σε διαδρομές επιμόρφωσης με ευέλικτο και εξατομικευμένο τρόπο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τόσο την ηλεκτρονική όσο και τη δια ζώσης διδασκαλία. Η διαδικτυακή διδασκαλία θα παρέχεται μέσω διαδικτυακών εκπαιδεύσεων και άλλων Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων που υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη της Πλατφόρμας (O3). Η δια ζώσης διδασκαλία θα εξασφαλίζεται μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών καθοδήγησης και καθοδήγησης μέσω βίντεο και μέσω της επισήμανσης και καθοδήγησης στον διαδραστικό διαδικτυακό χάρτη προς συγκεκριμένους παρόχους κατάρτισης, κέντρα αξιολόγησης ικανοτήτων και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για ενήλικες.

 

Διαδικτυακή καινοτόμος αρθρωτή ιδέα πλατφόρμας

Το Έργο προτείνει την πλατφόρμα και το πρόγραμμα iPath2UpSkilling ως μια καινοτόμο διαδικτυακή σπονδυλωτή πλατφόρμα που θα εξασφαλίσει στους επαγγελματίες (εκπαιδευτές, εκπαιδευτές και άλλο προσωπικό που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους) τα κατάλληλα εργαλεία, πόρους και δεξιότητες για να καθοδηγήσουν και να βοηθήσουν τους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα στην πορεία τους προς την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, βελτιώνοντας και επεκτείνοντας την προσφορά ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μεμονωμένων ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση/προσόντα.

Ποιότητα & αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης

Οι στόχοι της βελτίωσης της ποιότητας & της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της προώθησης της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής & της ενεργού συμμετοχής των πολιτών είναι κοινοί στόχοι της ΕΕ που έχουν τεθεί στην ET2020. 

 

Δίκαιη μεταχείριση στην κοινωνία

Το έργο επιτυγχάνει την οριζόντια προτεραιότητα σε όλους τους τομείς του προγράμματος που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη των έμμεσων δικαιούχων του έργου (ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση/εξειδίκευση), εξασφαλίζοντας την ουσιαστική συμμετοχή τους και τη δίκαιη μεταχείρισή τους στην κοινωνία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος iPath2UpSkilling.

 

Ολοκληρωμένη & καινοτόμος πλατφόρμα

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ενηλίκων με μια ολοκληρωμένη & καινοτόμο πλατφόρμα & πρόγραμμα iPath2UpSkilling & με τις ειδικές δεξιότητες για τη χρήση της, προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας μονοπάτια αναβάθμισης για τους ενήλικες με χαμηλά προσόντα μέσω υπηρεσιών καθοδήγησης, τυπικής & μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης & υπηρεσιών καθοδήγησης. 

 

Ψηφιακή τεχνολογία

Το έργο κάνει καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων- εξασφαλίζει αποτελεσματικές στρατηγικές προσέγγισης, καθοδήγησης και παρακίνησης για την προσέγγιση και την υποστήριξη των ενήλικων εκπαιδευομένων.

 

Προσαρμοσμένη εκπαίδευση

Η πλατφόρμα και το πρόγραμμα iPath2UpSkilling που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου θα παρέχουν μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη εκπαίδευση και ευκαιρίες κατάρτισης για ενήλικες με χαμηλά προσόντα υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

Διαδρομές αναβάθμισης

Μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα και η ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να τη χρησιμοποιήσουν προς όφελος των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση/εξειδίκευση, με στόχο την ενίσχυση προσαρμοσμένων μονοπατιών αναβάθμισης σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες, τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση και τη συμμετοχή στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. 

 

Το έργο στοχεύει:

1. να αναπτύξει την πλατφόρμα iPath2UpSkilling (O1).

2. να αναπτύξει το πρόγραμμα iPath2UpSkilling ως μια προσέγγιση σε μονοπάτια αναβάθμισης για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα (Ο2).

3. να ενδυναμώσει 25 εκπαιδευτές, εκπαιδευτές και άλλο προσωπικό που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες για τη χρήση της πλατφόρμας & του προγράμματος iPath2UpSkilling (Γ1 και Γ2).

4. να επεκτείνουμε τουλάχιστον 50 συνεργασίες με παρόχους κατάρτισης, κέντρα αξιολόγησης ικανοτήτων & σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για ενήλικες (O3)

5. ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου σε 1000 άτομα.

 

Partners