Πνευματικές παροχες

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτών ενηλίκων με μια ολοκληρωμένη και καινοτόμο πλατφόρμα και πρόγραμμα iPath2UpSkilling και με τις ειδικές δεξιότητες για τη χρήση της, προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλής ποιότητας μονοπάτια αναβάθμισης για τους ενήλικες με χαμηλά προσόντα μέσω υπηρεσιών καθοδήγησης, τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και υπηρεσιών καθοδήγησης. 

Η πλατφόρμα και το πρόγραμμα iPath2UpSkilling που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου θα παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση υπό τη συντονισμό επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Οι στόχοι της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της προώθησης της ισότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών είναι κοινοί στόχοι της ΕΕ που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΤ2020.

Πνευματικά αποτελέσματα

Η ιδέα της πρότασης του έργου ξεκινά από τη διαπιστωμένη ανάγκη ενσωμάτωσης ενεργών μέτρων για ευάλωτες ομάδες που προέκυψε από τις μελέτες περιπτώσεων διαφόρων έργων που υλοποιήθηκαν από τους οργανισμούς σύμπραξης προς όφελος της έμμεσης ομάδας στόχου, αντίστοιχα των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση/εξειδίκευση.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας iPath2UpSkilling

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, δημιουργήσαμε και δοκιμάσαμε μια λειτουργική Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης iPath2UpSkilling για εκπαιδευτές ενηλίκων για χρήση ως ψηφιακό εργαλείο για την υποστήριξη οδών αναβάθμισης δεξιοτήτων για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση/προσόντα.

Η πλατφόρμα iPath2UpSkilling συνδέει τις ανάγκες και των δύο τελικών χρηστών (εκπαιδευτές ενηλίκων και ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση/-ειδίκευση) με τις τεχνολογικές απαιτήσεις.

Η πλατφόρμα iPath2UpSkilling είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

– Ένα διαδικτυακό ενότητα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής/Καθοδήγησης.

– Μια διαδικτυακή ενότητα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης μιας βιβλιοθήκης ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων.

– Coaching Ζωής και Καριέρας.

– Μια ενότητα Διαδραστικού Διαδικτυακού Χάρτη για τον εντοπισμό παρόχων εκπαίδευσης, κέντρων αξιολόγησης ικανοτήτων και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για ενήλικες από τις συμμετέχουσες χώρες.

Η πλατφόρμα iPath2UpSkilling εξυπηρετεί δύο είδη κοινού:

– την ομάδα στόχο του έργου (εκπαιδευτές/άλλο προσωπικό που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους)·

– ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση/-προσόντα ως έμμεσοι δικαιούχοι.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να βοηθά την ομάδα-στόχο στην απόκτηση νέων γνώσεων καθώς και να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, συνδέοντας τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια διαδικτυακών εκπαιδευτικών μαθησιακών εργασιών μέσω ενός ανοιχτού εικονικού καναλιού επικοινωνίας. Ουσιαστικά, η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι ιδιαίτερα προσαρμόσιμη, ανταποκρίνεται εύκολα στις ανάγκες των χρηστών της και διευκολύνει την πρόσβαση της ομάδας-στόχου σε πληροφορίες/δίκτυα/πόρους ανεξάρτητα από τη φυσική τους τοποθεσία.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι ένας εικονικός χώρος όπου οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να δημιουργήσουν δίκτυα, να δημιουργήσουν συνεργασίες, να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, να προβλέψουν αλλαγές στη ζήτηση δεξιοτήτων και να συμμετέχουν σε κοινές δράσεις. Επιπλέον, η πλατφόρμα επιτρέπει να είναι ορατές σε επίπεδο ΕΕ. Τέλος, η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι ένας χώρος εργασίας όπου οι εκπαιδευτές μπορούν ουσιαστικά να συναντήσουν τους εκπαιδευόμενους τους.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος για πρόσβαση στην πλατφόρμα: https://ipath2upskilling.net

Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τους τελικούς χρήστες της πλατφόρμας iPath2UpSkilling

Το IO2 αποτελείται από μια σειρά εγχειριδίων για τελικούς χρήστες της πλατφόρμας iPath2UpSkilling. Αυτά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε οι χρήστες οποιουδήποτε επιπέδου τεχνικής γνώσης/ικανότητας να μπορούν να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.                   Περιλαμβάνουν:                                                                                                                  

– Εγχειρίδιο για ενήλικες εκπαιδευόμενους για τη χρήση της πλατφόρμας iPath2UpSkilling. Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους πληροφορίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και να ξεκινήσουν μια νέα πορεία αναβάθμισης δεξιοτήτων

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο: Handbook-for-using-iPath2UpSkilling-Platform                                                        

– Εγχειρίδιο επαγγελματιών για τη χρήση της πλατφόρμας iPath2UpSkilling. Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, τις δεξιότητες να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να υποστηρίζουν ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση/προσόντα με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ: Professionals-Handbook-for-using-iPath2UpSkilling-Platform GREEK

– Εγχειρίδιο Ipath για την ανάπτυξη νέων διαδικτυακών μαθημάτων κατάρτισης. Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που υποστηρίζουν ενήλικες εκπαιδευόμενους που θέλουν να αναπτύξουν νέα διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα e-learning iPath2Upskilling.

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ: Handbook-iPath-to-develop-new-online-training

– Πρόγραμμα καθοδήγησης: Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που υποστηρίζουν ενήλικες εκπαιδευόμενους. Περιέχει μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές, βέλτιστες πρακτικές και άλλες πληροφορίες για να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να υποστηρίξετε τους ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ: Mentorship-programme_Introduction-to-iPath-and-Mentorship

– Εγχειρίδιο καθοδήγησης για επαγγελματική συμβουλευτική. Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες για επαγγελματίες συμβούλους σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής συμβουλευτικών δραστηριοτήτων με ενήλικες εκπαιδευόμενους. Συμπεριλαμβάνει μια σειρά από έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διαδικασία της συμβουλευτικής.

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο εδώ: Mentorship-Manual-Professional-Counselling_GREEK

Τα έντυπα είναι διαθέσιμα εδώ: Counselling-forms GREEK

Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια

Αυτή η ενότητα περιέχει μια σειρά τεσσάρων σύντομων βίντεο σχετικά με τις έννοιες της επίγνωσης, της συμβουλευτικής/καθοδήγησης, της εκπαίδευσης και του coaching. Τα βίντεο εισάγουν αυτές τις βασικές έννοιες και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εκπαιδευτές ενηλίκων και επαγγελματίες που αναζητούν νέα εργαλεία και τεχνικές για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να επιτύχουν τους στόχους τους. Είτε θέλετε να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στη συμβουλευτική και καθοδήγηση, είτε να αναπτύξετε την εξειδίκευσή σας στην εκπαίδευση ή να μάθετε περισσότερα για το coaching, τα βίντεό μας θα σας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές που μπορείτε να εφαρμόσετε αμέσως στην πράξη.

Ανάπτυξη των πόρων και του περιεχομένου της πλατφόρμας iPath2UpSkilling

Το IO3 αποτελείται από μια πλατφόρμα e-learning και πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από επαγγελματίες που υποστηρίζουν ενήλικες εκπαιδευόμενους όσο και από ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες και προσόντα.

Οι επαγγελματίες μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για να διευκολύνουν τα διαδικτυακά μαθήματα χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες διαθέσιμους πόρους. Θα μπορούν επίσης να αναπτύξουν νέα μαθήματα. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας τους.

Τα μαθήματα που διατίθενται αυτήν τη στιγμή στην πλατφόρμα περιλαμβάνουν: αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ομαδική εργασία, ενσυναίσθηση και κριτική σκέψη. Αυτά αναπτύχθηκαν μετά από ανάλυση των αναγκών των ενηλίκων εκπαιδευομένων, που πραγματοποιήθηκε μέσω ερευνών στην ομάδα-στόχο.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι εδώ: ipath2upskilling.net/online-training

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη με απλή εγγραφή. Στους νέους χρήστες ανατίθεται αυτόματα ο ρόλος των «μαθητών». Για να αναβάθμιση σε ρόλο «δασκάλου», και για να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων μαθημάτων, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με έναν από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς.