Δραστηριοτητες εκπαιδευσης

Σύμφωνα με τους στόχους του έργου, πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μια με φυσική παρουσία και μια διαδικτυακή εκπαίδευση.

Η ενδυνάμωση 25 άμεσων δικαιούχων (εκπαιδευτές, επιμορφωτές & λοιπό προσωπικό που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους) με τις απαραίτητες δεξιότητες για τη χρήση της πλατφόρμας & του προγράμματος iPath2UpSkilling προς όφελος των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση/εξειδίκευση.

 

Ενίσχυση της χρήσης των ψηφιακών εργαλείων της πλατφόρμας iPath2UpSkilling στην καθημερινή εργασία εκπαιδευτών, εκπαιδευτών & άλλου προσωπικού που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους

 

Αξιολόγηση της πλατφόρμας και του προγράμματος iPath2UpSkilling, των πόρων και των εργαλείων κατά το στάδιο ανάπτυξης, ζητώντας ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας ή κατάρτισης.

 

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν έναν αριθμό 25 πιστοποιημένων επαγγελματιών για τη χρήση της πλατφόρμας iPath2UpSkilling και των πόρων της κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας, Κατάρτισης:

Το C1 θεωρήθηκε ως εκδήλωση κατάρτισης εκπαιδευτών, με στόχο το προσωπικό κάθε οργανισμού, προκειμένου να επιτευχθεί κοινή εμβέλεια και πρότυπα. Θα συνδεθεί με τις εργασίες μεθοδολογίας (εγχειρίδια) του IO2 και με τα πρακτικά αποτελέσματα των O2 & O3, καθώς και με την αναθεώρηση της δεύτερης έκδοσης του O1.

Η C2 θεωρείται ως μια συνδυασμένη μάθηση & δοκιμή για την ανάπτυξη του εγχειριδίου καθοδήγησης (IO2), συγκεντρώνοντας εκπαιδευμένο προσωπικό και επαγγελματίες χρήστες και πολλαπλασιάζοντας τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Αυξήστε τις δεξιότητες για να αναβαθμίσετε τις δεξιότητές σας!

Η εκπαίδευση με φυσική παρουσία, φέρει τον τίτλο Αναβάθμιση δεξιοτήτων! (Increase the skills to upskill!), πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου 2022.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη του προσωπικού από κάθε συμμετέχοντα οργανισμό. Το προσωπικό που επιλέχτηκε ήταν κυρίως εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/άλλο προσωπικό που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στον τρόπο χρήσης των εργαλείων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, ιδίως της πλατφόρμας iPath2Upskilling και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, για την υποστήριξη ενηλίκων εκπαιδευόμενων, ειδικά εκείνων με χαμηλές δεξιότητες/προσόντα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν επίσης για το πώς να αναπτύξουν νέα μαθήματα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα e-learning. 

Επιτυχημένη πορεία προς μια επιτυχημένη σταδιοδρομία

Τον Ιανουάριο του 2022 πραγματοποιήσαμε τις δεύτερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με την ονομασία Επιτυχημένη πορεία προς μια επιτυχημένη καριέρα (Successful path to a successful career). Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και σχεδιάστηκε για να ενδυναμώσει 15 άμεσους δικαιούχους (εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και άλλο προσωπικό που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους) από εξωτερικούς οργανισμούς με τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν την Πλατφόρμα & Πρόγραμμα iPath2UpSkilling προς όφελος ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση/προσόντα.

Άλλοι στόχοι της εκδήλωσης ήταν:

– Να βελτιώσει τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων της Πλατφόρμας iPath2UpSkilling στην καθημερινή εργασία των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτών και άλλου προσωπικού που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους

– Να αξιολογήσει το Πρόγραμμα Καθοδήγησης (Mentorship) ως μέρος του Προγράμματος iPath2UpSkilling κατά το στάδιο ανάπτυξής του, ζητώντας ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες για δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας ή Κατάρτισης.

– Να αυξήσει την επίγνωση σχετικά με την πρόσφατα αναπτυγμένη πλατφόρμα και πρόγραμμα iPath2UpSkilling σε επίπεδο κοινότητας.

Επικεφαλής της εκδήλωσης ήταν η Stando, ο εταίρος οργανισμός από την Κύπρο.

Η προστιθέμενη αξία

Με την επίτευξη καθενός από τους προαναφερθέντες στόχους των δραστηριοτήτων μάθησης, διδασκαλίας ή κατάρτισης, το έργο θα επιτύχει μέρος του κύριου στόχου του. Μακροπρόθεσμα, η προστιθέμενη αξία των δύο δραστηριοτήτων Μάθησης, Διδασκαλίας ή Κατάρτισης που προτείνονται από το έργο είναι ο σημαντικός αντίκτυπος που θα έχουν οι νεοεκπαιδευμένοι εκπαιδευτές, επιμορφωτές & το λοιπό προσωπικό που υποστηρίζουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους στους ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλά προσόντα με τη χρήση της πλατφόρμας iPath2UpSkilling Platform&Programme ως εξής:

Θετικά αποτελέσματα

οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα θα έχουν πρόσβαση σε μια καθοδηγούμενη πορεία προς θετικά αποτελέσματα, όπως η περαιτέρω μάθηση ή η απασχόληση

 

Σχετικές εκπαιδεύσεις

οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα θα έχουν εντοπίσει και αντιμετωπίσει τις βασικές ανάγκες σε δεξιότητες μέσω σχετικών εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ή μέσω των διαδικτυακών εκπαιδεύσεων

 

Επιτυχημένη σταδιοδρομία

οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα θα κατανοήσουν και θα αντιμετωπίσουν εύκολα τα προσωπικά, κοινωνικά και συναισθηματικά εμπόδια που τους εμποδίζουν σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

 

Υψηλότερη αυτοεκτίμηση

οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα θα έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση, με θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής τους

 

Περισσότερη αυτοπεποίθηση

οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα θα έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να εφαρμόσουν τη μάθηση, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές τους σε περαιτέρω μάθηση ή σε εργασιακό περιβάλλον

 

Σχετικά προσόντα

οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα θα αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα, αυξάνοντας το βαθμό ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά εργασίας και το βαθμό απασχολησιμότητάς τους.

 

Διαδρομή για την αναβάθμιση της εξειδίκευσης

Με βάση τις νέες δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων Γ, οι νεοεκπαιδευθέντες εκπαιδευτές, επιμορφωτές και λοιπό προσωπικό που υποστηρίζουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους θα είναι σε θέση να διασφαλίσουν την υποστήριξη, τη διαρκή δέσμευση, τη μετάβαση και την πρόοδο για την πορεία των ενηλίκων εκπαιδευομένων με χαμηλά προσόντα προς την επαγγελματική τους κατάρτιση. Χρησιμοποιώντας το δίκτυο των ενδιαφερομένων, οι επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους θα αναπτύξουν κοινή εργασία προκειμένου να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες ποιοτικές διαδρομές για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα. Χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων C και τα εργαλεία για την ανάπτυξη νέων διαδικτυακών εκπαιδεύσεων & OERs, οι επαγγελματίες που υποστηρίζουν ενήλικες εκπαιδευόμενους με χαμηλά προσόντα θα βελτιώσουν την καθημερινή τους εργασία ως εξής:

Περιεχόμενο με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο

ενίσχυση του μαθητοκεντρικού περιεχομένου ενίσχυση του μαθητοκεντρικού περιεχομένου: τα διαδικτυακά προγράμματα κατάρτισης θα είναι συναφή και ειδικά για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων

 

Διαδραστικότητα

ενίσχυση της διαδραστικότητας: Θα αναβαθμιστούν ώστε να αυξήσουν την αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους προκειμένου να διατηρήσουν την προσοχή και να προωθήσουν τη μάθηση.

 

Αναλυτικότητα

ενίσχυση της αναλυτικότητας: το περιεχόμενο θα είναι τμηματοποιημένο ώστε να διευκολύνεται η αφομοίωση των νέων γνώσεων και να επιτρέπεται ο ευέλικτος προγραμματισμός του χρόνου μάθησης

 

Εξατομίκευση

θα ενισχύσουν την εξατομίκευση προκειμένου να αντανακλούν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων

 

Ενδιαφέρον περιεχόμενο

ενίσχυση του ελκυστικού περιεχομένου: Οι διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές θα χρησιμοποιούνται δημιουργικά για την ανάπτυξη μιας ελκυστικής και παρακινητικής μαθησιακής εμπειρίας.

 

Πρόοδος

Ενίσχυση της ικανότητας παρακολούθησης της προόδου και των επιδόσεων των μαθητών.