Τι κάνουμε

Πνευματικές εκροές

Δικαιούχοι του έργου

Πλατφόρμα iPath2UpSkilling

Επαγγελματίες (εκπαιδευτές, εκπαιδευτές & άλλο προσωπικό που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους)

Εκπαιδευόμενοι ενήλικες: ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση και χαμηλά προσόντα

Δραστηριότητες κατάρτισης

Εκπαιδευτές, εκπαιδευτές & άλλο προσωπικό που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους

Διαδραστικός διαδικτυακός χάρτης

Πάροχοι κατάρτισης ή κέντρα αξιολόγησης ικανοτήτων ή/και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για ενήλικες

Αντίκτυπος του έργου

Ενδυνάμωση των συμμετεχόντων μέσω της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης για τη βελτίωση της ζωής.

Ευκαιρίες καθοδήγησης: η αξία του προγράμματος καθοδήγησης iPath2UpSkilling που συμβάλλει στην αύξηση τόσο της αυτοπεποίθησης όσο και των γνώσεων στο επίπεδο των συμμετεχόντων

Ενίσχυση της καριέρας: η απόκτηση πιστοποιημένης αναγνώρισης από το iPath2UpSkilling βοηθά τους επαγγελματίες να αποκτήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας ή προαγωγές στην εργασία τους

Βελτίωση και επέκταση της προσφοράς ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ανάγκες μεμονωμένων ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση ή χαμηλά προσόντα

Παροχή πρόσβασης σε σαφείς διαδρομές για την επιστροφή στην εκπαίδευση/κατάρτιση

Παροχή πρόσβασης σε επαγγελματίες υψηλού επιπέδου που είναι διαθέσιμοι για να συνδυάσουν και να προσαρμόσουν μαθησιακά μονοπάτια προκειμένου να τους καθοδηγήσουν και να τους βοηθήσουν να αρχίσουν να αναβαθμίζουν τις δεξιότητές τους

Ενίσχυση της συνεργασίας με τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Ενίσχυση της θέσης της τοπικής αγοράς ως ενεργού παράγοντα (διάδοση και δικτύωση)

Ενίσχυση της ικανότητας του προσωπικού να παρέχει εξατομικευμένες διαδικτυακές εκπαιδεύσεις για ενήλικες

Contact us!

 Leave us a note and we will get back to you!